เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า cmprice.com


หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » ชุมชนออนไลน์ของชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กรมยุทธศึกษาทหารบกรับ1,371อัตรา (วุฒิม.6/ ปริญญาตรี) ปี53

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กรมยุทธศึกษาทหารบกรับ1,371อัตรา (วุฒิม.6/ ปริญญาตรี) ปี53


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

รายละเอียด:

กรมยุทธศึกษาทหารบก จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2553 บรรจุประมาณ 1,300 อัตรา พร้อมรับสมัครสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี-โท 71 อัตรา

1. ความมุ่งหมายกองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก

2. หลักสูตรการศึกษาระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 13 เหล่า ดังนี้ เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหารการข่าว

3. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

3.1 บุคคลพลเรือน เพศชาย

3.2 ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด)

3.3 พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ในสังกัดกองทัพบก

3.4 อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

4.1 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

4.2 เป็นชายไทย อายุตั้งแต่ 17-22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2536) ไม่รับสมัครผู้ที่มี อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2532) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (ร.ด.ปี 3) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

4.3 ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2529)

4.4 มีสัญชาติไทย และบิดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

4.6 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4.7 ไม่อยู่ในสมณเพศ

4.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

4.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

4.10 ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

4.11 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

4.12 ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

4.13 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

4.14 ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

4.15 ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.16 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

5. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับราชการดังต่อไปนี้

5.1 ใบสมัครสีขาว สำหรับบุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร)

5.2 ใบสมัครสีฟ้า สำหรับทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก

หากมิได้มาสมัครด้วยตนเอง ให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ไม่ใส่แว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5 รูป (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัดด้านหลังรูปทุกใบ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง

5.4 หลักฐานแสดงคุณวุฒิสำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ 4.1 อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง

5.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงวัน เดือน ปีเกิดที่ชัดเจน และระบุสัญชาติของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดามารดาอยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดามาเพิ่มเติมด้วย

5.6 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดามารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย

5.7 สำเนา สด.8, สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง

5.8 ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือหนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

6. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษหรือคะแนนเพิ่ม จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ 5 ในวันรับสมัคร ได้แก่

6.1 หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบก จังหวัดทหารบกเท่านั้น

6.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ

6.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน

6.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

6.5 หลักฐานแสดงว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร (เฉพาะถ้วย ก.) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศ ไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก

6.6 ผู้ขอรับสิทธิตามข้อ 6.5 จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัคร พร้อมแสดงใบรับรองคุณวุฒิสำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด

6.7 หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

7. กำหนดการ

7.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครราคาชุดละ 120 บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง 30 บาท ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนามพันเอกชาติชาย อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท พร้อมระบุชื่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่งให้ชัดเจน

- พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

- ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)

- ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

7.2 การรับสมัคร

พื้นที่ส่วนภูมิภาค

- วันที่ 20-21 มกราคม 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

- วันที่ 23-24 มกราคม 2553 ณ กองบัญชา การกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

- วันที่ 27-28 มกราคม 2553 ณ กองบัญชา การมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี

- วันที่ 30-31 มกราคม 2553 ณ กองบัญชา การกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

- วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชา การมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

- วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบังคับ การจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

- วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชา การมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชา การกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

- วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

7.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ณ มหา วิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)

- บุคคลพลเรือน 21 มีนาคม 2552

- ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน วันที่ 22 มีนาคม 2553

7.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และสถานที่รับสมัคร

7.5 สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากรรม ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ ดึงข้อลุกนั่ง ยึดพื้น และวิ่ง) วันที่ 29-31 มีนาคม 2553 และวันที่ 1-2 เมษายน 2553 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ

7.6 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และสถานที่รับสมัคร

7.7 การรายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา กองทัพบกจะแบ่งผูที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายออกเป็น 2 รุ่น เพื่อรายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553 และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2553

8. การคัดเลือกผู้สมัคร

8.1 ใบสมัครและรายละเอียดการปฏิบัติ ตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในคำแนะนำการรับสมัคร

8.2 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องมารายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจโรค ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ว่ายน้ำ ตามวันเวลาที่กำหนด

8.4 ผู้ที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวทำสัญญาก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการเป็นผู้รับรองค้ำประกันด้วย

9. สถานที่ศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

10. สิทธิของนักเรียนนายสิบทหารบก

10.1 ในระหว่างการศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือน และเครื่องอุปโภคบริโภคตามที่ทางราชการกำหนด

10.2 ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จะได้รับพิจารณาส่งเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด

10.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 1 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 6 เดือนละ 5,810 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด)

11. ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทัพบก มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบกทุกแห่ง และที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. (ทศท.) 0-2241-4068-9, 0-2243-6124-6, 0-2241-4036, 0-2241-4046, 0-2241-1660 ต่อ 1234 และ โทร.ทหาร 53-23644, 53-23646, 53-23683, 53-23684, โทร.ภายในกองทัพบก 95430, 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-0274, 0-2297-6190 และ โทร.ทหาร 96190, 89050 และ 89051 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันทางกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2553 จำนวน 71 อัตรา โดยแบ่งเป็นวุฒิปริญญาตรี 67 อัตรา วุฒิปริญญาโท 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครชาย

- เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22-29 ปี

- เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18-35 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครหญิง

- อายุระหว่าง 18-35 ปี

กำหนดการรับสมัคร

- จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-20 ธันวาคม 2552 ณ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา ยศ.ทบ. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน


กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 9186 เขียน 5

แสดงความคิดเห็น โดย พรคับ IP: Hide ip , วันที่ 24 ธ.ค. 52 เวลา 15:07:05
 

 

พื้นที่โฆษณาเงินกู้จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

แสดงความคิดเห็น / ดันกระทู้ให้อยู่บนสุด
 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


พื้นที่โฆษณาเงินกู้จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้นับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ผ้าพันคอ | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | เงินด่วน | เงินนอกระบบ | ประตูม้วน เชียงใหม่