หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลหางดง

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลหางดง
โพสต์โดย ลูกจ้าง , วันที่ 01 พ.ค. 55 เวลา 10:45:10 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว 169 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑10๐๐ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 1 ชุด ตามระเบียบที่อ้างถึง 1 กำหนดให้ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังได้ กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท และกรณีที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ แต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้ วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 กระทรวงการคลังแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่อ้างถึง 1 โดยอนุโลม โดยให้อยู่ ในดุลพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการ จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า จากนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ สามารถได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการไปแล้ว นั้น สำหรับในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ กำหนดให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ ในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องมีเงินเพียงพอในการจ่ายนั้น ซึ่งกรณี ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการ ดังกล่าวเพื่อหารือไปยังกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงว่าสามารถนำมา เบิกจ่ายได้หรือไม่ พร้อมทั้งหาแหล่งเงินที่มาช่วยสนับสนุนเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้รับสิทธิประโยชน์ เหมือนเช่นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลการจ้าง - ๒ - ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถนำไปคำนวณหาวงเงินที่ต้องนำมาสนับสนุนเพื่อการนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการของท่านรวบรวมข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสังกัดตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบโดยด่วน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (excel) เท่านั้น ไปที่อีเมลล์ KUTONEE@GMAIL.COM และ NOOM365@HOTMAIL.COM อนึ่ง ขอเรียนเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา การขอข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในแต่ละปี มีบางส่วนราชการไม่ให้ความร่วมมือหรือจัดส่งข้อมูลให้ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลามากหรือข้อมูลที่ได้รับไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้การบริหารจัดการความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น ในครั้งนี้ ขอให้ ส่วนราชการได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากล่วงเลยเวลา ดังกล่าวแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการชดเชยเงินค่าครองชีพ ชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของส่วนราชการนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการโดยรอบคอบพร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย จะเป็นพระคุณ ขอแสดงความนับถือ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓49-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๒๔ เจ้าหน้าที่ประสาน เขต 1-9 นายบุญนำ ลองกระโทก เขต 10-18 นายนัฐวุฒิ ไชยปัญโญ หมายเหตุ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งเวียน รพช/สสอ. รพสต.สอ. ทราบด้วย

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 4338

แสดงความคิดเห็น โดย ลูกจ้าง IP: Hide ip , วันที่ 01 พ.ค. 55 เวลา 10:45:10
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี