หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
(หมดเขตแล้ว)รพ.ลำพูน รับสมัครบุคคล 75 ตำแหน่ง 5-9 ม.ค.58

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
(หมดเขตแล้ว)รพ.ลำพูน รับสมัครบุคคล 75 ตำแหน่ง 5-9 ม.ค.58
โพสต์โดย โน้ต cmprice , วันที่ 07 ม.ค. 58 เวลา 00:30:24 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

(หมดเขตรับสมัครแล้ว)

โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 75 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม 255ดูเอกสาร >>  http://www.lpnh.go.th/group/index.php?PHPSESSID=e6ck9o2dem1kcfki0a7oj94ep2&topic=2416.0

 

 

ประกาศโรงพยาบาลลำพูน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

----------------------------------

 

                               ด้วยโรงพยาบาลลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,   ตำแหน่งพนักงานบริการ,ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล,  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,  ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,  ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์, ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

1.  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                     จำนวน   1  อัตรา

1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์          จำนวน   2  อัตรา

1.3 ตำแหน่งพนักงานบริการ                               จำนวน 33  อัตรา

1.4 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล                    จำนวน   1  อัตรา

1.5 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน   6  อัตรา

1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล                                จำนวน   1  อัตรา

1.7 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์                              จำนวน   9  อัตรา

1.8 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา                       จำนวน 17  อัตรา

1.9 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร                     จำนวน   4  อัตรา

1.10      ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์                     จำนวน   1  อัตรา

          (ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับอัตราค่าจ้างปัจจุบัน)

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

คุณสมบัติทั่วไป  

(1)    เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน (รายเดือน)

(2)    มีสัญชาติไทย

(3)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(4)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(5)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 

./(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง...

- 2 -

 

(6)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(7)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9)    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

(10)คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

               ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

 

3.  การรับสมัคร

3.1     วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2   
  โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

3.2    หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  9  มกราคม  2557

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

          3.3 ค่าสมัครสอบ 

                        ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ 

 

 

./ 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร…

 

- 3 –

 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้ สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

4.      การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลลำพูน และทาง http://www.lpnh.go.th/ ข่าวรับสมัครงาน

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้.-

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

 

ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

 

100

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

รวม

100

 

 

   

6. เกณฑ์การตัดสิน

 

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

                   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการรับสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลลำพูน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน และทาง http://www.lpnh.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี (ไม่เกิน 2 ปี) นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

 8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร


ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลลำพูน กำหนด

 

แสดงโฆษณาลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 361

แสดงความคิดเห็น โดย โน้ต cmprice IP: Hide ip , วันที่ 07 ม.ค. 58 เวลา 00:30:24
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี