หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ลำพูนเปิดรับ กกต.ท้องถิ่น 176คน รายได้ 4,000+/เดือน รับถึง 7ก.พ.63

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ลำพูนเปิดรับ กกต.ท้องถิ่น 176คน รายได้ 4,000+/เดือน รับถึง 7ก.พ.63
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 04 ก.พ. 63 เวลา 10:31:26 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ที่จังหวัดลำพูน ยังไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นใบสมัคร ขณะที่ กกต.ลำพูน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้นนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง จึงทำให้ขณะนี้ 58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบล 39 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 17 แห่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม กรอกใบสมัคร และเข้ายื่นต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและส่งรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร โดย กกต.จังหวัด จะได้พิจารณาคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น และส่งผลให้ กกต.กลางรับรองผลการคัดเลือกเป็นลำดับไป

ในการนี้ กกต.ท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน จำนวน 58 องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี กกต.ท้องถิ่น ทั้งสิ้น 176 คน แบ่งเป็น อบจ. 5 คน , เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละ 3 คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนตามจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยกว่า 10 หน่วยเลือกตั้ง ได้รับค่าตอบแทน 4,500 บาท/เดือน ตั้งแต่ 10 – 200 หน่วย เพิ่มขึ้นหน่วยละ 40 บาท มากกว่า 200 หน่วย ได้รับ 12,500 บาท/เดือน และกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยกว่า 10 หน่วยเลือกตั้ง ได้รับค่าตอบแทน 4,000 บาท/เดือน ตั้งแต่ 10 – 200 หน่วย เพิ่มขึ้นหน่วยละ 40 บาท มากกว่า 200 หน่วย ได้รับ 12,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร

สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องเป็นข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดลำพูน หรือ เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำพูน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือ ถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ถือว่าการกระทำทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษ หรือ ไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษ หรือ ต้องคำพิพากษา มายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัคร หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 119/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 053 525 620-2

 

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 1936

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 04 ก.พ. 63 เวลา 10:31:26
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี