หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องต๊กโต...ตั๋วลาย
เว็บบอร์ด » ห้องต๊กโต...ตั๋วลาย
รายละเอียดของห้อง : ร้องเรียน, ฝากประกาศข่าว, ปัญหาสังคม, ระบายความในใจ, ไม่มีคนเข้าใจ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ขอเชิญร่วมประกวด

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ขอเชิญร่วมประกวด
โพสต์โดย @rm , วันที่ 11 มิ.ย. 49 เวลา 10:06:23 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
-----------------------------------------------------
 

ด้วยทางหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  จะได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสรรหาตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้อง  และสามารถสื่อถึงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่มากที่สุด  เนื่องจากที่ผ่านมาหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ไม่มีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการได้มาเยี่ยมชม  และเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านอื่นๆ เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  การจัดกิจกรรม  การจัดนิทรรศการ  และการจัดทำเว็บไซด์  เป็นต้น
                        ดังนั้น  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

1.      คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
1.1   ผู้เข้าประกวดได้แก่  ประชาชนทั่วไป  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  และวุฒิการศึกษา
 

2.  หลักฐานประกอบการประกวด
2.1  สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
 

3.  กำหนดการส่งตราสัญลักษณ์
3.1 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งตราสัญลักษณ์ได้  ตั้งแต่วันนี้  จนถึง  วันที่  31 
กรกฎาคม   2549   ด้วยตนเอง ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  โทร.
053 - 217793 , 053 219833  โทรสาร. 053 219833
3.2  หรือส่งไปรษณีย์มาที่  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  ถนนพระปกเกล้า  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200  ภายในวันที่  24  กรกฎาคม  2549
 

หมายเหตุ         กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้วงเล็บมุมซอง การประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และคณะกรรมการจะถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
4. เงื่อนไข / หลักเกณฑ์การตัดสิน  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
4.1  ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นตราสัญลักษณ์ที่ผู้สมัครคิดขึ้นเอง  และต้องมีแนว
ความคิดที่สื่อถึงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  (ไม่จำกัดการออกแบบ
ผลงาน)
4.2    สำหรับผลงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  ให้ส่งผลงานในรูปแบบ  A4  และผลงานที่ออกแบบโดยการ  Sketch  Design  ไม่จำกัดประเภทของกระดาษ  แต่ผลงานที่ส่งต้องมีขนาด  29.7 21  เซนติเมตร
4.3    ผลงานที่ส่งต้องระบุชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนที่สามารถติดต่อกลับ
ได้ พร้อมกับเขียนคำอธิบายใต้ภาพ  ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  A4
4.4   ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง  1  ผลงานเท่านั้น  (1  ท่าน  ต่อ  1 ผลงาน)
4.5   ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากเป็นผลงานที่ซ้ำซ้อนกัน  คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่ส่งมาก่อน
4.6  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัล  หากไม่พบผลงานที่เหมาะสม  และขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในผลงานที่เสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ก็ตาม
4.7  หากพบว่าผู้ที่ส่งผลงานมีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  คณะกรรมการจะตัดสิทธิการพิจารณาทันที
4.8  คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผลงานกลับคืนให้ผู้เข้าประกวด  หากผู้เข้าประกวดต้องการผลงานคืนหลังการตัดสิน  สามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
4.9  ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ทันที  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 

5.      เงินรางวัล
      รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัล   10,000   บาท                       
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        เงินรางวัล   5,000     บาท          
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        เงินรางวัล   3,000     บาท          
 

หมายเหตุ                     ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ของที่ระลึก  บัตร
เข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และบัตรเข้าใช้บริการห้องสมุดของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ฟรี
6. ประกาศผลการตัดสิน
6.1  ประกาศผลการตัดสิน  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
6.2   กำหนดการมอบรางวัล  แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ  ในวันประกาศผล
 

จึงขอประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของหอศิลป-
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามหลักเกณฑ์  วัน  เวลา  และสถานที่  ดังกล่าว
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ : หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200  วันอังคาร วันอาทิตย์  (หยุดวันจันทร์)  ตั้งแต่เวลา  08.30 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  โทร.053 - 217793 , 053 219833  โทรสาร.053 219833
 www.chiangmaicitymuseum.org/lib
 

http://www.cmcity.org/story/pic/pr01.pdf

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 5460

แสดงความคิดเห็น โดย @rm IP: Hide ip , วันที่ 11 มิ.ย. 49 เวลา 10:06:23
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี