หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
งาน...งาน...และก็งาน
เว็บบอร์ด » งาน...งาน...และก็งาน
รายละเอียดของห้อง : คุยเรื่องงาน, โดนกดขี่, นินทราเจ้านาย, เงินเดือนน้อย
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
โอกาสทองโรงแรมเถื่อน ม.44 คุมเข้าระบบ มีผลบังคับใช้ทันที

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
โอกาสทองโรงแรมเถื่อน ม.44 คุมเข้าระบบ มีผลบังคับใช้ทันที
โพสต์โดย พิพล , วันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 12:31:00 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

 

 


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

ข้อ 1 นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 ให้การประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2549 ได้รับยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่นั้นที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีคำสั่งนี้

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการประกอบธุรกิจโรงแรมผิดไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารในการประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับและอาคารนั้นมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมายกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถึงการฝ่าฝืนและดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่ควรไม่เกิน200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

สาระสำคัญ เป็นการผ่อนปรนให้โรงแรม 2 ประเภท คือ 1.โรงแรมที่บริการเฉพาะห้องพัก 2.โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร ได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร

 


          ขอบคุณรูปภาพ https://mgronline.com/local/detail/9620000006936

 

ปลดล็อกโฮมสเตย์ - รีสอร์ตรุกป่า

จากนั้นหลังวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หากยังมีโรงแรม สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้อง และมีผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน  (บ้านพัก รีสอร์ต โรงแรมขนาดเล็ก โฮมสเตย์) แห่งใดไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายปฏิรูปที่ดิน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังกล่าวฉบับนี้เป็นการเปิดกว้างให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่นำอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งผิดพระราชบัญญัติโรงแรม และโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ผังเมืองไม่ได้อนุญาตให้สร้างโรงแรม ซึ่งเดิมทีเดียวผู้ประกอบการกลุ่มนี้ไม่สามารถขอยื่นจดทะเบียนได้ ให้สามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ปรับตัวและเข้าสู่กระบวนการขอยื่นจดทะเบียน ได้ในช่วงระหว่างนี้จนถึงสิงหาคม 2564 ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังได้รับการผ่อนปรนไม่ถูกปรับ หรือจับกุมอีกด้วย
 


โอกาสทองโรงแรมเถื่อน

“รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของโรงแรมที่ยังไม่จดทะเบียนให้เข้ามาสู่ระบบอย่างแท้จริง เพราะประกาศดังกล่าวได้ปลดล็อกทั้ง พ.ร.บ.โรงแรม และ พ.ร.บ.ผังเมือง ถ้าไม่รีบปรับตัวเข้าระบบรอบนี้ก็ไม่น่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกแล้ว” นางศุภวรรณกล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้เปิดให้เฉพาะโรงแรมประเภท 1 ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก และโรงแรมประเภท 2 ที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหารเท่านั้น

 

นางศุภวรรณกล่าวด้วยว่า เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้จะเป็นมาตรการที่จูงใจให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังติดล็อกเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ หันมาเข้าระบบมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ภาพลักษณ์และมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของไทยดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังทำให้ประเทศไทยมีระบบดาต้าข้อมูลธุรกิจโรงแรมที่ชัดเจน ขณะที่ภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังทำให้การแข่งขันของธุรกิจอยู่บนพื้นฐานเดียวกันอีกด้วย

 

“ส่วนตัวมองว่าหลังจากวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรน,แล้ว รัฐบาลจะมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอย่างเข้มข้นออกมาบังคับใช้แน่นอน แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในประกาศ คสช.” นางศุภวรรณกล่าว

 

หอพัก อพาร์ทเม้นท์ เตรียมปรับตัว ….

แนวทางในการปรับกลยุทธ์ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ เพื่อรับมือกับกฎหมายควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นเพียงข้อเสนอแนะจากผู้รู้ทางด้านกฎหมาย และนักลงทุนผู้ให้เช่าเท่านั้น เราจึงนำมาบอกต่อเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ช่วยผู้ประกอบการหรือนักลงทุน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เอาเปรียบผู้เช่า เพราะการกำหนดการควบคุมสัญญาครั้งนี้ ก็ออกมาเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดการถูกเอารัดเอาเปรียบต่อผู้เช่า ซึ่งหลายๆข้อก็ถือว่าดี เพราะน่าจะสามารถสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และความสบายใจสำหรับผู้ที่ทำการเช่ามากขึ้น ส่วนข้อที่ทำให้ผู้ปล่อยเช่าเสียเปรียบ ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องปรับตัวกันไป เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งฝ่ายคนให้เช่า และฝ่ายคนที่มาเช่า


ได้ที่หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์  ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 46

แสดงความคิดเห็น โดย พิพล IP: Hide ip , วันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 12:31:00
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี