หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่
พื้นที่โฆษณา ราคา 1,500 บาทต่อเดือน ติดต่อได้ที่ 080-500-1180 หรือ ติดต่อเราที่นี่

หน้าแรก » ชุมชนออนไลน์ของชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลหางดง

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VVVVV ถูกใจกระทู้นี้ กดเลยฮร๊าฟฟฟ !!!
ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลหางดงลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว 169 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑10๐๐ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 1 ชุด ตามระเบียบที่อ้างถึง 1 กำหนดให้ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังได้ กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท และกรณีที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ แต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้ วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 กระทรวงการคลังแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่อ้างถึง 1 โดยอนุโลม โดยให้อยู่ ในดุลพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการ จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า จากนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ สามารถได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการไปแล้ว นั้น สำหรับในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ กำหนดให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ ในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องมีเงินเพียงพอในการจ่ายนั้น ซึ่งกรณี ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการ ดังกล่าวเพื่อหารือไปยังกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงว่าสามารถนำมา เบิกจ่ายได้หรือไม่ พร้อมทั้งหาแหล่งเงินที่มาช่วยสนับสนุนเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้รับสิทธิประโยชน์ เหมือนเช่นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลการจ้าง - ๒ - ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถนำไปคำนวณหาวงเงินที่ต้องนำมาสนับสนุนเพื่อการนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการของท่านรวบรวมข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสังกัดตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบโดยด่วน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (excel) เท่านั้น ไปที่อีเมลล์ KUTONEE@GMAIL.COM และ NOOM365@HOTMAIL.COM อนึ่ง ขอเรียนเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา การขอข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในแต่ละปี มีบางส่วนราชการไม่ให้ความร่วมมือหรือจัดส่งข้อมูลให้ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลามากหรือข้อมูลที่ได้รับไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้การบริหารจัดการความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้น ในครั้งนี้ ขอให้ ส่วนราชการได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากล่วงเลยเวลา ดังกล่าวแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการชดเชยเงินค่าครองชีพ ชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของส่วนราชการนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการโดยรอบคอบพร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย จะเป็นพระคุณ ขอแสดงความนับถือ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓49-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๒๔ เจ้าหน้าที่ประสาน เขต 1-9 นายบุญนำ ลองกระโทก เขต 10-18 นายนัฐวุฒิ ไชยปัญโญ หมายเหตุ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งเวียน รพช/สสอ. รพสต.สอ. ทราบด้วย

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VVVVV ถูกใจกระทู้นี้ กดเลยฮร๊าฟฟฟ !!!
VVVVVVV ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา !!!! กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ จาก cmprice.com กดเลยนะฮร๊าฟฟฟ !!!


ลิงก์ผู้สนับสนุน


ข่าวอื่นๆ ที่เกียวข้อง

ดูหัวข้อในหมวด "รวมกระทู้ทั้งหมด" ทั้งหมด คลิ๊ก!!

 

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 3287 เขียน 5

แสดงความคิดเห็น โดย ลูกจ้าง IP: Hide ip , วันที่ 01 พ.ค. 55 เวลา 10:45:10
 

 

www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่
เงินกู้ จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% skinforyous.gif

 

ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบ

ทางโรงพยาบาลมีผู้ช่วยพยาบาลวอร์ด 3 ขโมยของคนไข้จริงหรือเปล่า

โดย www.รนียา.co.th IP: 180.183.205.48 - 180.183.205.48 , วันที่ 27 ธ.ค. 55 เวลา 12:08:38
 

ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบ

เครียดคะต้องตกงานกระทรวงสาสุขต้องรีบแก้ไขนะคะ

โดย ววว IP: 118.175.120.96 - 118.175.120.96 , วันที่ 17 ก.ค. 55 เวลา 09:37:17
 

ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบ

ทำไมที่สสอ.ของดิฉันต้องปลดพนักงานลูกจ้างชั่วคราวออกด้วยทั้งๆ ที่ทำงานมานานเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้ว

แล้วต้องปลดออกอีกเขาบอกว่าไม่มีงบประมาณจ้างแล้ว  ทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงทำแบบนี้

โดย ออย IP: 118.175.120.96 - 118.175.120.96 , วันที่ 17 ก.ค. 55 เวลา 09:33:04
 

ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบ

การปรับเงินของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงทำได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการ แต่ ปัจจุบันยังไม่มีการปรับเงินเลย ผู้บริหารบอกว่ารอคำสั่งปรับ เลยไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่จะได้ปรับ ถ้าใช้ดุลยพินิจคงไม่ได้ปรับแน่ ๆ เลย

โดย ** IP: 110.164.66.34 - 110.164.66.34 , วันที่ 05 พ.ค. 55 เวลา 12:53:05
 

ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบ
เปิดรับสมัครผู้ช่วยโปรโมทเว็บไซต์ แบรนเนอร์โฆษณา ทำที่บ้านทำงานเป็น PART TIME 8.000 - 15.000บาท/ด ทำงานกับอินเตอร์เน็ต 100% ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-4627981 (คุณวัตร) วิธีการสมัคร กรอกรายละเอียดที่ http://tinyurl.com/3659-JOBTHAILANG
โดย Jobthailand IP: 125.24.101.211 - 125.24.101.211 , วันที่ 02 พ.ค. 55 เวลา 02:20:21
 

 

www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่
เงินกู้ จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% skinforyous.gif

แสงความคิดเห็น
 
** เว็บไซต์เราไม่สนับนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม (กรุณาใช้คำสุภาพและห้ามโฆษณา) **
  ชื่อท่าน/e-mail # **
   
  ความคิดเห็น# ** วิธีการใส่รูปภาพ คลิ๊กที่นี่
หรือ สามารถใช้ BBCODE ได้ เช่น [img]http://www.cmprice.com/images/logo.jpg[/img]
 
   
Security Code : กรุณากรอกตัวเลขสีน้ำเงิน 4 หลัก ลงในช่องว่าง
 
   
 
 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ปิดโฆษณานี้X

www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่
เงินกู้ จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% skinforyous.gif

 

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180

Webmaster แห่ง cmprice.com

Page generated in 1419022057.7008 seconds.

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
103