หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ เครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
รพ.ลี้ รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา 20เมษา - 4พฤษภา59

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
รพ.ลี้ รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา 20เมษา - 4พฤษภา59
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 23 เม.ย. 59 เวลา 13:04:41 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

ด้วยโรงพยาบาลลี้ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน รายคาบ) อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี บริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นรังเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิหาสกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ขาดคุณสมบัติตาม (8)(10)(11)(12)(13)(14) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก กพ. แล้ว สำหรับ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (4)และ(5)มีสิทธิสมัครสอบได้แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อพ้นจาก ตำแหน่งแล้ว 

๓. รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรายละเอียดปรากฏ
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษา แสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าเป็นผู้ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะปฏิบัติงาน
(ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้องทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร ดังกล่าว ให้ถือเอาคำชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการสอบเป็นที่สุด และให้ถือว่าการรับสมัครสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลลี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และทาง http://www.leehospital.orgในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังนี้
๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน 
๖.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

๗. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ และถึงลำดับที่ ที่จะรับการจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
หากโรงพยาบาลลี้ ต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิการศึกษาใกล้เคียงกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ก็สามารถนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปประเมินในตำแหน่งดังกล่าวก็ได้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัญชีรายละเอียดท้ายประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ)

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง 4 อัตรา

ค่าตอบแทน วันละ 800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ สาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา ภายใต้การควบคุมของแพทย์ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการให้การพยาบาล ศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาจัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการรับสมัตรงาน

<<<+คลิ๊กที่นี่ +>>>

ที่มา http://www.leehospital.org/Forums/viewtopic.php?f=7&t=238


ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี บริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 3748

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 23 เม.ย. 59 เวลา 13:04:41
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี