หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ขายส่งผ้าพันคอราคาถูก
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ทบ.ม่วงน้อย ชี้แจง กรณีโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านสะปุ๋ง ป่าซาง(ลำพูน)

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ทบ.ม่วงน้อย ชี้แจง กรณีโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านสะปุ๋ง ป่าซาง(ลำพูน)
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 15:07:50 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 วันที่ 14 พ.ค.63 เทศบาลตำบลม่วงน้อย ชี้แจง กรณีโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านสะปุ๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงน้อย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คําชี้แจง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสะปุ๋งน้อย หมู่ที่ ๓

ตําบลม่วงน้อย อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

สืบเนื่องจากกรณีที่มีผู้เผยแพร่หรือเสนอข่าว เกี่ยวกับ การก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตําบลม่วงน้อย อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย “เฟซบุ๊คไลฟ์” (Facebook Live) และมีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวต่อๆกันไปยังบุคคลอื่นหรือกลุ่มเฟซบุ๊ค อื่นๆอีกว่า เอางบประมาณกว่าสองล้านบาทเศษ มาทิ้ง โดยในเนื้อหาข่าว มีข้อความบางตอนที่ระบุใน ทํานองว่า มีการก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่มีการตรวจรับงาน ไม่มีการนําไปใช้จริง ทําให้สูญเสีย งบประมาณโดยใช่เหตุ เป็นความไม่เอาไหน เละเทะของระบบการทํางานของราชการบางหน่วยงาน ที่ ไม่สนใจว่านี่คืองบประมาณของทางราชการ คือ งบประมาณแผ่นดินที่นํามาใช้ แต่ว่าไม่ได้ติดตามดูแล มี การทํางานที่แย่มากๆ ไร้ความรับผิดชอบ มาทําทิ้งทําขว้างไว้อย่างนี้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย มีปัญหา ไม่รีบแก้ไข ในเมื่อสร้างผิดแบบไม่ถูกต้องตามแบบ ทําไมไม่ให้ผู้รับเหมาแก้ไข เป็นโครงการอัปยศ เป็นต้น โดยปรากฏภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอประกอบการเสนอข่าว แสดงให้เห็นป้ายชื่อโครงการที่ระบุ ชื่อ “เทศบาลตําบลม่วงน้อย” บนป้ายในฐานะเจ้าของโครงการ และมีข้อความว่า “เทศบาลตําบล ม่วงน้อย” อยู่บนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในภาพด้วย ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจทําให้สาธารณชนที่ ได้รับชมการเสนอข่าว เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่า เทศบาลตําบลม่วงน้อย มีการกระทําตามที่มีการเสนอข่าวดังกล่าวไป โดยมีผู้เข้าชมการเสนอข่าวดังกล่าวจํานวนมากและมีผู้มา กดไลค์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย นั้น

เทศบาลตําบลม่วงน้อย จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสาธารณชน

ดังนี้
๑. โครงการตามที่ปรากฏในเนื้อหาข่าวที่นําเสนอ เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านสะปุ๋ง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลําพูน วงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา จํานวนเงิน ๒,๒๔๙๒,๗๕๔ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเทศบาลตําบล ม่วงน้อย เป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้าง และมีบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง กําหนดวันเริ่มทํางานจ้างตามสัญญา คือ วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๕ กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาจ้างตามสัญญาออกไปเป็นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างและส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๑ แต่ เนื่องจากการก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กําหนดไว้ เทศบาลตําบลม่วงน้อยจึงไม่ สามารถตรวจรับงานจ้างไว้ได้และได้ทําหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน แต่ ผู้รับจ้างได้ทําเรื่องขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด ลําพูนไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงทําเรื่องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนทบทวนผลการ

พิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนยังคงยืนยันไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญา จ้างอยู่เช่นเดิม ผู้รับจ้างจึงได้นําคดีไปยื่นฟ้องเทศบาลตําบลม่วงน้อย นายกเทศมนตรีตําบลม่วงน้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างเทศบาลตําบลม่วงน้อย และผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลําดับ ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดํา ที่ ๔๒๗/๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกัน ชําระหรือชดใช้เงินค่าจ้าง พร้อมด้วยดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องที่ ๔ เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง เชียงใหม่ และไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่า คดีจะมีการพิจารณาแล้วเสร็จและมีคําพิพากษา ชี้ขาดตัดสินคดีเมื่อใด เนื่องจากเป็นอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล

ดังนั้น การที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจาก ตามกฎหมายแล้ว ถือว่า เทศบาลยังไม่ได้รับมอบงานจ้างไว้โดยถูกต้อง และยังเป็นพื้นที่ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลชี้ชัดออกมาว่า ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ อีกทั้ง หากเทศบาลเปิดให้มีการใช้งานระบบประปาหมู่บ้านใน ระหว่างที่ยังมีคดีพิพาทกันอยู่ ยังจะส่งผลเสียต่อรูปคดี เพราะถือว่า มีการยอมรับมอบงานไว้โดยปริยาย แล้ว อันจะทําให้เทศบาลต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีอีกด้วย โดยที่ผ่านมา เทศบาลตําบลม่วงน้อยได้ดําเนินการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายมาโดยตลอดทุกประการ อาทิเช่น การทํา หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานจ้างตามแบบแปลน การทําหนังสือเร่งรัดการแก้ไขงานจ้าง การส่งเรื่อง ให้พนักงานอัยการแก้ต่างหรือต่อสู้คดี เป็นต้น รวมทั้งยังได้มีการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้นําในพื้นที่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ทราบเพื่อนําไปแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบในการประชุม ประจําเดือนด้วยแล้ว ปัจจุบัน ขอยืนยันว่า ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง แม้เพียง บาทเดียว แต่อย่างใด จึงย่อมไม่อาจถือได้ว่า มีการนําเงินภาษีของประชาชนมาใช้แบบทิ้งขว้าง ข้อเท็จจริงตามที่มีการเสนอข่าวไป เช่น ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ไม่มีการนําไปใช้งาน ทําให้สูญเสีย งบประมาณโดยใช่เหตุก็ดี การไม่ติดตามดูแลหรือไม่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาก็ดี หรือ การไม่แจ้งให้ ผู้รับเหมาแก้ไขก็ดี ฯลฯ จึงล้วนแล้วแต่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงทั้งสิ้น

๒. เนื่องจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นระบบประปาดังกล่าว อยู่ในระหว่างการ พิจารณาคดีของศาล ประกอบกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นเอกสารราชการ การเปิดเผยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลเสียต่อรูปคดี ดังนั้น ผู้ที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลหรือขอดูเอกสาร สามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงาน เทศบาลตําบลม่วงน้อย ในวันและเวลาราชการ

๓. อนึ่ง เนื่องจากการเสนอข่าวดังกล่าว เป็นการให้ข้อเท็จจริงเพียงด้านเดียว ทั้งที่ผู้ให้ ข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนทําการเสนอข่าวได้โดยง่าย และเป็นการกระทําที่ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเทศบาล เทศบาลตําบลม่วงน้อยจึงอยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายต่อไป

เทศบาลตําบลม่วงน้อย วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 174

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 15:07:50
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี