หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
เปิดนโยบาย เพื่อลำพูน ของ 5ผู้สมัครชิงนายก อบจ.ลำพูน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
เปิดนโยบาย เพื่อลำพูน ของ 5ผู้สมัครชิงนายก อบจ.ลำพูน
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 19 พ.ย. 63 เวลา 11:40:35 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 จ.ลำพูน มีผู้เข้าสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ทั้งหมด 5ท่าน  โดยจะมีเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน    (ไม่มีการเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า)

วันนี้ จึงนำ นโยบายของแต่ละท่านมาฝากสมาชิกทุกท่านครับ    ซึ่งขออนุญาต นำเสนอเรียงตามเบอร์ 1-5 ครับ   
หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
หมายเลข 2 พลตำรวจตรีกฤช กิติลือ (ยังไม่ทราบนโยบาย รอการติดต่อกลับ)
หมายเลข 3 นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน 
หมายเลข 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม
หมายเลข 5 นายขยัน วิพรหมชัย
หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
"อนุสรณ์ วงศ์วรรณ : 10 ยุทธศาสตร์พัฒนาหละปูน"
🚧 ข้อ 1. สนับสนุนผลักดันโครงการก่อสร้างขยายถนนสาย 106 (ช่วงอำเภอเถิน-ลี้-บ้านโฮ่ง) ให้เป็น 4 ช่องทางจราจร 
💧 ข้อ 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างพอเพียงทั่วถึง
💪 ข้อ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ อสม. และดูแลผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
🎓 ข้อ 4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
💃 ข้อ 5. พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว
⚽️ ข้อ 6. พัฒนาส่งเสริมการกีฬา เพื่อสุขภาพ และความเป็นเลิศ
🧄 ข้อ 7. ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน (SME)
👩‍🦰ข้อ 8. พัฒนาส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีแม่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง
🌾 ข้อ 9. พัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
🌎 ข้อ 10. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

อ่านประวัตินายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ คลิ๊ก https://www.cmprice.com/214076


หมายเลข 2 พลตำรวจตรีกฤช กิติลือ อ่านประวัติพลตำรวจตรีกฤช กิติลือ  คลิ๊ก https://www.cmprice.com/214076


หมายเลข 3 นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน 

 

นโยบาย
1. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มี อาชีพ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สืบสานวิถีครูบา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการที่ดี และสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ โดยมี อสม.เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เศรษฐกิจ การค้าขาย เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะส่งเสริมสนับสนุนสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สนับสนุนให้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม มีความพร้อมกับการแข่งขันระดับสากล และเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทั่วโลกยอมรับ

4. การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และกีฬา
สนับสนุน ให้มีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ดำเนินการบำบัดและ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม ผลักดันจังหวัดลำพูน.ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาในทุก ๆ ด้าน และเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ และบุคลากร ผู้ชำนาญการให้มีมาตรฐานสำหรับการแข่งขันระดับสากล

5. โครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความ ต้องการของประชาชน กำหนดแนวทางการวางผังเมือง และการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน รวมทั้ง ประชาคมจากภาคส่วนต่าง ๆ

6. เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
ผลักดันแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของจังหวัดลำพูน มาทำให้เป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกรอบนโยบายที่สามารถทำได้จริง และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน


หมายเลข 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม

 

 "ลำพูนต้องเป็นที่หนึ่ง"
- 1 อำเภอ 1 ศูนย์กลางบริหารจัดการการเกษตร และกระจายสินค้า(1.ส่งเสริมตลาดและสินค้าการเกษตร ทุกชนิด 2.รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร)
- 1 อำเภอ 1 ศูนย์บริหารจัดการคนว่างงาน และหนี้สิน(1.พัฒนาอาชีพทักษะให้ผู้ว่างงาน 2.เปิดตลาดรองรับการขายทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ 3.เชื่อมโยงตลาดในประเทศ และต่างประเทศ)

- 1 อำเภอ 1 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรและสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน (แหล่งน้ำเกษตร ป่าไม้ ,ถนน ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน แหล่งที่ทำกิน และอื่นๆ)

- 1 อำเภอ 1 เวทีเยาวชน (1.ผลักดันและเปิดพื้นที่ ให้เยาวชนได้ทำ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 2.พัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 3.เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มเพศทางเลือก)

- 1 อำเภอ 1 แลนด์มาร์ก เทศกาล ศาสนาชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม (1.พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 2.ส่งเสริมการจัด เทศการประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 3.สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และให้เป็นศาสนาประจำจังหวัด4.จัดตั้งกองทุนพระอาพาธ)

- 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ (1.ยกระดับโรงเรียนชนบทในสังกัด ให้เทียบเท่ากับโรงเรียนในเขตเมือง โดยเน้นเทคโนโลยีและภาษา 2.เพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในวิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยใช้โครงการ คนดี ศรีลำพูน " 3.ผลักดันวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้เป็นมหาวิทยาลัยหลัก ของคนลำพูน)

- 1 อำเภอ 1 กองทุน ให้เด็กและคนพิการ (จัดสวัสดิการคุ้มครอง และดูแลคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและคนพิการ ให


อ่านประวัตินายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม คลิ๊ก https://www.cmprice.com/214076

 


 

หมายเลข 5 นายขยัน วิพรหมชัย


-สุขภาพดีทุกคน -ชุมชนเข้มแข็ง -แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -พิทักษ์สิ่งแวดล้อม -พร้อมด้วยเทคโนโลยี -มีศิลปวัฒธนธรรม -นำภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ -ก้าวไกลด้วยการศึกษา -พัตนาระบบเศรษฐกิจดี -มีภูมิทัศน์ร่มรื่น -ฟื้นฟูเกษตรฯธรรมชาติ -และปราศจากปัญหาสังคม การพัฒนาลำพูน

ใช้เทคโนโลยีทุกด้าน...ทำกองทุนพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่อคนลำพูน ในการเชื่อมโยงทุนและศักยภาพชุมชนในด้านการค้าขายเพื่อเป็น.ต้นแบบผู้นำการแห่งเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน รถรับส่งผู้ป่วย24ชั่วโมง ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนสนับสนุนการศึกษาให้เทียบเท่ามาตราฐานสากล พี่น้องเกษตรกรต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีตังส์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ศิลปวัฒนธรรมวัดวาอารามพระภิกษุสงฆ์ต้องได้รับการดูแลสาธารณูปโภคถนนหนทางต้องรีบแก้ไข พร้อมสนับสนุนให้ชุมขนท้องที่ท้องถิ่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง พร้อมประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำงบประมาณเพื่อมาแก้ไขให้กับพี่น้อง

อ่านประวัตินายขยัน วิพรหมชัย คลิ๊ก https://www.cmprice.com/214076


เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน    (ไม่มีการเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า)

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 3382

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 19 พ.ย. 63 เวลา 11:40:35
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี