หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
อออ

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
อออ
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 04 ม.ค. 64 เวลา 16:46:23 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ที่ ๔/๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิตสถานที่ซึ่งมีโอคสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

 

ตามที่ณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่งที่ ด/๒๕๖๔ ลงวันที่ ด มกราคม ๒๕๖๔

ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (โควิต - 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เป็นการช่วคราว ตั้งต่วันที่ ด มกรา btb เป็นต้นไป จนว่าจะได้ประมินสถานการณ์และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต - 19) ได้ขยายขอบเขต

การแพโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะ

 

กรณีที่เป็นการติดเขี้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน และเพื่อให้การควบคุม ป้องกันการแพร่กระจาย

ของโรคติดชื้ไวรัสโคโรน 2019 (ควิด - 19) ในสถานที่ซึ่งมีความเสียงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน

จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการช้มงวและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ฉะนั้น อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙) มาตรา ต๔ (๖) และมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ ๒๕๕ง

และประกศกระทรวสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พr. b๕๕๘

 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖ต ประกอบข้อ ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในถานการณ์ฉุกเฉิ พ.ศ. ๒๕สะ (ฉบับที่ ด๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พศ. ๕๖ต และประกาส เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี

กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕อ๓ ผู้ว่าราชการ

 

จังหวัดลำพูน ในฐานะผู้กัการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน และเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ปิดสถนที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ควิด - 19) ในเขตพื้นที่อำกอบ้านธิ อำเภอแห อำเภอป้ชาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอ

 

เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ดังนี้

ด) ร้านครโอเกะ ไม่ว่จะตั้งอยู่ในสถานที่ใดๆ ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒. ให้จำกัดเวลาเปิด - ปิด ของสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน 2019 (ควิด - 19) ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอป้าชาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเคอทุ่งหัวช้าง

 

และอำเกอวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยสามารถปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ

แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ดังนี้

๑) สถานประกอบการที่ ปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอาหารที่มี

ลักษณะเพื่อการสังสรค์ ดื่มกิ สถานที่ซึ่งมุ่งน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น อาทิ ร้านเหล้าตอง ฯลๆ

 

ข้อ ๓. ให้นายอำภอและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนจตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าของ

หรือผู้จัดการสถานที่ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งละมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำ

ที่อาจมีความเสี่ยงต่การะบาดของรด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจ

กำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรค

รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาตามพระราชบัญญัติโรดดิดต่อ พ ศ. ๒๕๕๘ มีคำสังปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้

 

เป็นการชั่วคราวเฉพาะราย และอาจดำเนินคดีอญาตามกฎหมายต่อผู้ฝาฝืนด้วยก็ได้

ข้อ ๔. หกผู้ใดฝ่ฝันหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ต๔ (๒)

ต้องระวางโทษปรับไม่กิสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕ด แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ ศ. ๒๕๕๘ และหวกฝ้าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่ราชการจังหวัดลำพูน ตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ะเป็นความผิดตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชกาในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง การดำนิการตามคำสั่งเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.. ๒๘ะ จึงไม่อยู่ในบังคับของกหมายว่ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจรณาทางปกครอง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชกำหนดดังกล่าว และเนื่องจาก

 

เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นข้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน

หรือกระทบต่ประโยชน์สรารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) และวรรคสาม

แห่งพระราชบัญติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป

สัง ณ วันที่ ส มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

( นายวรยุทธ เนาวรัตน์ )

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ผู้กำกังการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลำทูน

 

CSสแกนด้วย CamScanner

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 46

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 04 ม.ค. 64 เวลา 16:46:23
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี